گفت و گوی «جوان آنلاین» با امير عابدي، عضو انجمن عکاسان سینمای ایران
گنج هاي پنهان را با عكس هايمان مي شناسانيم
اين روزها جشنواره هاي مختلفي برگزار مي شوند تا جامعه و مردم را با چيزي، شغلي و يا پديده اي آشنا سازند. يكي از اين جشنواره هاي ارزشي، جشنواره كيميا است كه هدفش شناساندن و معرفي كار در معادن از طريق عكس به مردم است.
به همین منظور با امير عابدي، از عكاسان مطرح كشور و عضو انجمن عکاسان سینمای ایران در این باره گفت و گو کرده است که آن را در ادامه می‌ خوانید.
یکشنبه, 22 مهر 1397

آگاه نبودن مردم از مشاغلو پديده هاي مختلف پيرامون

امير عابدي، عضو انجمنعکاسان سینمای ایران می ‌گوید: به نظرم در حوزه عكس و عكاسي هر جشنواره اي كهبرگزار شود، مي تواند خوب و مثمرثمر باشد. اصولا در جهان پيرامون مان مشاغل وپديده هاي مختلفي را داريم كه پشت صحنه شان براي مردم ناشناس است. به عنوان مثالآيا شما مي توانيد تصور كنيد كه يك زيپ چطور توليد مي شود؟ كارخانه اش به چه شكلاست؟ يا كارخانه شيشه سازي چطور است؟ و مراحل توليد و ساخت شيشه به چه شكل است؟

بسياري از حرفه هاي ديگرمثل اين امر هستند كه ما واقعا درباره آنها چيزي نمي دانيم. معدن هم به همين شكلاست. خيل عظيمي از مردم جامعه نمي دانند كه افراد شاغل در معدن چطور نفس مي كشند!.چطور در آنجا زندگي مي كنند، چگونه توليدات آنان فرآوري مي شود و شرايط كاري واجتماعي آدم هاي معدن كار چيست.

اول مي شنويم بعد آشنا ميشويم!

عابدي ادامه می‌ دهد: مافقط هر چند وقت يك بار از طريق اخبار و وسايل ارتباط جمعي مي شنويم كه فلان معدنريزش كرده است و فلان رخداد ناگوار در بهمان معدن اتفاق افتاده است. دقيقا مثلمعدن يورت كه كمتر كسي آن را مي شناخت اما پس از ريزش و جان باختن تعدادي از هموطنانمان از طريق رسانه ها مطرح و شناخته شد.

گنج هاي پنهان

این عكاس در ادامه می ‌گوید:من معتقدم اين ها به مثابه درس رياضي است كه تا زماني كه در زندگي به طور ملموس باآن برخورد نكنيم، نمي توانيم چند و چون آن را درك كنيم. البته شايان ذكر است كهكار در معادن هم شكل هاي مختلفي دارد. يك سري معادن زير زميني هستند، يك سري رويسطح زمين و يك سري در دل كوه قرار دارند. تا مي گوييم معدن ذهن مردم و مخاطب بهسمتي مي رود كه انگار معدن جايي است كه يك عده معدنچي در درون يك غار در حال كند وكاو هستند. اين ها گنج هاي پنهاني هستند كه كار و مشقت اش براي عده اي زحمتكش استاما متاسفانه عده اي معدود كه انگشت شمار هم هستند، بهره اش را مي برند!.

شناساندن مشاغل از طريقعكس و فيلم

عابدي تصریح می‌ کند: بهنظر من به عنوان يك عكاس دو روش يا بهتر بگويم دو رسانه براي آشناسازي مردم با اينقبيل مشاغل سخت و نفس گير وجود دارد كه ما مي توانيم از آنها بيشتر استفاده كنيم.يكي عكس و ديگري فيلم.

در معرض ديد عموم گذاشتنپديده ها از طريق عكس

به اعتقاد وي، جشنوارهكيميا نيز به طور خاص با برگزاري دوره ارزشمند خود براي عكاسي معادن مي تواند كاربزرگي در زمينه معرفي مشاغل سخت به جامعه و شناساندن آدم هايي كه در اين عرصه زحمتمي كشند و اين كه شرايط كاري آنها به لحاظ جغرافيايي،‌ آلودگي و... به چه شكل است،به جامعه كرده و همه اين موارد را از طريق عكس در معرض ديد عموم قرار دهد.

سازمان معادن شرايط عكاسيرا به شكل تور مهيا كند

اين عکاس سینما همچنين ميگويد: خاطرم هست زماني سازمان كشتي راني جشنواره اي برگزار كرد تا از اين طريقعكاسان به صورت دسته جمعي روي نفتكش ناو نفتكش بروند و از پديده هاي دريايي ونفتكش ها و... عكاسي كنند. البته اين روش عكاسي پس از صدور مجوز مربوطه انجام مىشد. اين جشنواره تورهايي را برگزار مي كرد و از اين طريق امكان عكاسي از اين جورجاها براي ما عكاسان فراهم شد. چرا كه عكاس به تنهايي و بدون اجازه و مجوز نميتواند روي نفتكش رفته و عكس بگيرد.

هر جشنواره اي كه برگزارمي شود بايد اين مجوز و اجازه را در اختيار عكاسان قرار دهد تا از فضاي كاري مشاغلمختلف عكس گرفته و مردم جامعه با اين شغل ها و محيط هاي كارى آشنا شوند. به نظرمسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نيز ابتدا بايد شرايط عكاسي رابه شكل تور مهيا كند و بعد از آن دستور برگزاري جشنواره داده شود. چون به طور عاديمعادن اجازه عكاسي به كسي نمي دهند.

امير عابدي، عضو انجمنعکاسان سینمای ایران در خاتمه تأکید می ‌کند: در پايان بهتر است بگويم ما با اينقبيل كارها همچون برپايي جشنواره هاي مختلف جهت معرفي مشاغل گوناگون از طريق عكسكار مهمي كه مي كنيم، اين است كه فرهنگ كار و زندگي در معادن را به جامعه مي شناسانيمو با بردن دوربين ها به دل معادن، باعث مي شويم تا اين شغل سخت و آبرومند به جامعهشناسانده شود.

آدرس: 
تهران - خیابان سمیه ، بعد از خیابان مفتح ،  پلاک ۱۰۰ ، طبقه سوم
 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران        
تلفن:

۵۷ ۷۱ ۳۰ ۰۲۱-۸۸

  ۷۵ ۹۲ ۳۰ ۸۸ -۰۲۱پست الكترونيك:
Info@kimiyafest.ir

نظرات و پيشنهادات:
PublicRelations@kimiyafest.ir

ارتباط با مدير جشنواره:
Manager@kimiyafest.ir